';

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Journal of Information Systems in Business

วารสาร JISB เป็นวารสารทางวิชาการรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความที่รับพิจารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจเป็นหลัก ผลงานที่จะนำมาเผยแพร่ในวารสารนี้ ผ่านกระบวนการ Peer Review เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนำไปอ้างอิงได้ ประเภทของผลงานที่เผยแพร่ประกอบด้วย

Just call us. We can answer all YOUR QUESTINGS

0-2613-2259 or 0-2613-2266

วารสารล่าสุด

Last Update

VOL 10, NO.01 JAN – APR 2024
2567

VOL 10, NO.01 JAN – APR 2024

ปีที่ 10, ฉบับที่ 01 มกราคม - เมษายน 2567
ข้อมูลเพิ่มเติม
VOL 09, NO.03 SEP-DEC 2023
2566

VOL 09, NO.03 SEP-DEC 2023

ปีที่ 9, ฉบับที่ 03 กันยายน - ธันวาคม 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
VOL 09, NO.02 MAY-AUG 2023
2566

VOL 09, NO.02 MAY-AUG 2023

ปีที่ 9, ฉบับที่ 02 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
2566

VOL 09, NO.01 JAN – APR 2023

ปีที่ 9, ฉบับที่ 01 มกราคม - เมษายน 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
VOL 08, NO.03 SEP-DEC 2022
2565

VOL 08, NO.03 SEP-DEC 2022

ปีที่ 8, ฉบับที่ 03 กันยายน - ธันวาคม 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
VOL 08, NO.02 MAY-AUG 2022
2565

VOL 08, NO.02 MAY-AUG 2022

ปีที่ 8, ฉบับที่ 02 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลข่าวสาร

Subscript