';

About Us

เกี่ยวกับเรา

บทความทุกเรื่องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการ โครงการ MSMIS และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Journal of Information Systems in Business

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) เป็นวารสารทางวิชาการรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่  บทความวิจัย บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือบทความวิชาการ โดยกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
0
MSMIS ISSUES
MSMIS ISSUES
0
THESIS
THESIS
0
IS PAPERS
IS PAPERS
0
PROJECTS
PROJECTS

รับข้อมูลข่าวสาร

Subscript