';

Online Submission

แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์

แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ เป็นฟอร์มสำหรับยื่นส่งผลงานให้ทางวารสารเป็นผู้พิจารณาบทความผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่มีเครื่องหมาย ( * ) ให้ครบถ้วน และอัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ก่อนกด “ส่งข้อมูล”