';

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Journal of Information Systems in Business (JISB)